Het ontstaan

De relatie tussen Ambon en Vlissingen is ontstaan in 1987 toen de Hogeschool Zeeland (HZ) en de Universiteit Pattimura (UNPATTI) op Ambon een samenwerkingsverband aangingen. In die tijd verzorgde HZ een cursus ontwikkelingskunde en werkte samen met de UNPATTI bij de opleiding van studenten op Ambon.

Beide onderwijsinstellingen wilden graag dat ook de gemeenten een formele relatie aangingen en gedurende het bezoek van burgemeester Wattimena aan Vlissingen in 1989 werd een zgn. “Letter of Intent” getekend tussen beide gemeenten.

Na dat bezoek startte de HZ een studie naar de mogelijkheden voor een stedenband tussen de beide gemeenten. Deze studie eindigde met een positieve aanbeveling voor zo’n relatie.

In 1991 besloot de Raad van Vlissingen een officiële stedenband aan te gaan met de gemeente Ambon toen ze de eerste beleidsnotitie internationale samenwerking getiteld “Van Stedeling tot Wereldburger” goedkeurde. Door politieke problemen, veroorzaakt door de toenmalige minister van ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk (hij hekelde publiekelijk de mensenrechtensituatie in Indonesië) moest de officiële goedkeuring door het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Indonesië echter wachten tot 1996.

In 1995 werd de band met Ambon echter weer aangehaald door de gezamenlijke participatie in het VNG-programma ‘Global Municipal Dialogue: Emancipation : women and local government’. Dit hield in dat onze vrouwelijke beleidsmedewerker emancipatie een bezoek bracht aan Ambon en twee vrouwelijke stafmedewerkers van de gemeente Ambon een bezoek aan Vlissingen brachten in het kader van dit programma.

Deze samenwerking leidde tot een hernieuwd verzoek aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Indonesië door de gemeente Ambon inzake de goedkeuring van de stedenband.

Ook de gouverneur van de Molukken ondersteunde dit keer het verzoek van de gemeente Ambon.

In augustus 1995 bracht de toenmalige burgemeester van Ambon , de heer Sudiyono, een bezoek aan Vlissingen in het kader van de wederzijdse deelname aan het IULA Wereldcongres dat in september 1995 in Den Haag werd gehouden. Gedurende dit bezoek werd een voorlopig ‘Memorandum of Understanding’ getekend tussen Ambon en Vlissingen inzake het aangaan van een officiële stedenband. Dit Memorandum werd door de gemeente Ambon ter goedkeuring naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Indonesië gestuurd. De officiële ondertekening zou plaatsvinden in maart 1996 op Ambon tijdens het bezoek van een Vlissingse bestuurlijke delegatie en een onderzoeksmissie die de mogelijkheden voor gezamenlijke projecten in het kader van de stedenband zouden onderzoeken. De projecten dienden gericht te zijn op de verbetering van de leefsituatie van de bevolking op Ambon. Dit bezoek werd mede gefinancierd door de VNG en de Joint Committee Holland-Indonesia van het Ministerie van VWS. De onderzoeksmissie hield haar onderzoek in maart 1996 op Ambon en gedurende dit bezoek werd ook het officiële ‘Memorandum of Understanding’getekend in het gebouw van de gemeenteraad op 20 maart 1996.

De resultaten van dit onderzoek werden neergelegd in de feasibility-study ‘Pela towards Progress’ die door de Stuurgroep Vlissingen-Ambon in 1996 werd gepubliceerd. Deze noemde een aantal velden van samenwerking, n.l. visserij, havenontwikkeling, afvalverwijdering, kustbescherming, milieubescherming en milieu-educatie, beroepsonderwijs,gezondheidszorg, emancipatie, brandbestrijding en toerisme. Gedurende het bezoek van de toenmalige burgemeester van Ambon, de heer Tanasale, werd een nieuwe overeenkomst getekend voor de periode 1998 – 2001.

Door de onlusten op Ambon kon aan de realisering van de samenwerkingsprojecten echter nauwelijks aandacht worden gegeven en beperkte de hulp aan Ambon zich tot noodhulp en humanitaire hulp op het gebied van de gezondheidszorg; dit alles in samenwerking met de pas opgerichte Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon.

In dit kader werden medische uitrusting en goederen naar Ambon gezonden, vond er een bezoek van een Mobiel Operatieteam aan Ambon plaats en startte de eerste training van vijf Molukse verpleegkundigen in Vlissingen.

Gedurende deze jaren werd getracht in samenwerking met andere Nederlandse gemeenten met Molukse inwoners een projectbureau op Ambon te realiseren, maar zonder resultaat. Wel namen we deel aan de actie “Samen voor de Molukken, waar we 5000 euro aan bijdroegen.

In 2003 werd de vrede op Ambon min of meer getekend en kon de nieuwe burgemeester van Ambon, de heer Papilaya weer een bezoek aan Vlissingen brengen. Tijdens dit bezoek werd een nieuwe overeenkomst getekend voor samenwerking in de jaren 2003-2006.

In september 2005 en september 2006 bracht burgemeester Anneke van Dok – Van Weele twee officiële bezoeken aan de gemeente Ambon om de samenwerking te intensiveren. Tijdens het laatste bezoek vond in de stad Ambon een driepartijen-gesprek plaats tussen de vertegenwoordigers van de stad Ambon, de stad Vlissingen en de Australische stad Darwin plaats. Ook Darwin is een zusterstad van Ambon. Het doel van dat gesprek was om de samenwerking in de toekomst te verbreden.